Paidoo.net - ข่าว ระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ตรวจสอบข้อมุลระยอง

ผลการส่งข้อมูลตรวจสอบความถี่ในการส่ง 43 แฟ้ม รายสถานบริการ
รายงานแบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก้ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20 - 50 ปี
1ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลจากแฟ้ม service 5 ปีย้อนหลัง(ม.ค.53 - ปัจจุบัน)
2ตรวจสอบเลขประชาชน
3คนไม่มีวันเดือนปีเกิด และอายุ ณ ปัจจุบันเกิน 120 ปี
4คนที่ตาย(แฟ้มDEATH) แต่ยังไม่จำหน่าย
5typearea ซ้ำซ้อน
6การบันทึกข้อมูลความครอบคลุมของการฝากครรภ์ 5 ครั้ง
7การบันทึกข้อมูลANC ก่อน 12 สัปดาห์
8การบันทึกข้อมูลดูแลมารดาหลังคลอด 3 ครั้ง
9การบันทึกข้อมูลวัคซีนในเด็กอายุ 0- 1 ปี
10การบันทึกวันวินิจฉัยผู้ป่วยเบาหวาน
11การบันทึกวันวินิจฉัยผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
12กลุ่มเป้าหมายรณรงค์ฉีดวัคซีน dT ในกลุ่ม 20-50 ปี
13กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน MR ในกลุ่ม 2ปีครึ่ง - 7 ปี
14กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน JE เด็กเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2557
15กลุ่มเป้าหมายคัดกรองเบาหวาน ปีงบ2558
16กลุ่มเป้าหมายคัดกรองความดันโลหิต ปีงบ2558
17ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานความดัน ที่ยังไม่มีพิกัดGIS ในแฟ้ม HOME
18ร้อยละเด็กอายุ 18,30 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการทุกคน
19ร้อยละเด็กอายุ 9,42 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการทุกคน

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ปรับ MR

DELETE FROM cdrug WHERE cdrug.drugcode = 'MRC'; INSERT INTO cdrug VALUES ('MRC', null, null, null, 'หัด หัดเยอรมัน รณรงค์2ปีครึ่ง-7ปี', 'ครั้ง', '035', 'AMP', '20.00', '50.00', '1.00', '1.00', '1', '05', null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, '073', 'Z27.4', '1', null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, '000000');

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การลงรหัสวัคซีน ไข้หวัดใหญ่

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากปีนี้ รพ.สต.ต้องทำการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ FLU และต้องบันทึกข้อมูลลงใน JHCIS เอง (เดิม รพ.บันทึกผ่านโปรแกรมเพื่อส่ง สปสช.ให้) ประกอบกับมีข้อกำหนดการให้รหัส Dxที่ถูกต้อง จาก สนย. มาเกี่ยวเนื่อง จึงอาจจะทำให้เกิความสับสนได้แนวทางบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ ถูกต้องในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งอยู่ในกลุ่มเป้าหมายการฉีด ส่วนรหัสวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ส่งออกคือ 815 นะครับ รหัส Dx คือ Z25.1 ครับ ปัญหามันเกิดคือ เมื่อมีการฉีดวัคซีน Flu + มารับยาและรักษาโรคเบาหวานด้วย ถ้าลงแบบปกติไม่ระวังก็จะผิดหลัก ICD10 ตามด้านล่าง